Arbitrage

Arbitrage är en term som beskriver utnyttjandet av obalanser mellan två eller fler marknader, en kombination av matchande handelsmöjligheter används för att utnyttja obalansen mellan marknaderna, som består av skillnader i marknadspriser.

Arbitrage kommer från latinska Arbitratus som betyder fritt val.

Arbitrage = Riskfri vinst

När arbitrage termen används inom den akademiska sfären så syftar den till en transaktion som inte involverar något negativt kassaflöde och i något läge skapar ett positivt kassaflöde, enkelt uttryckt en riskfri vinst.

Arbitrage termen används oftast vid handel av finansiella instrument så som obligationer, aktier, derivat och valutor.

Arbitragefri marknad

Om marknadspriserna inte tillåter skapandet av arbitrage så sägs priserna uppfylla arbitrage equilibrium eller en arbitragefri marknad.

Förutsättningar för arbitrage

Arbitrage är möjligt när en av följande fem förutsättningar är uppfyllda:

  1. Samma tillgång handlas inte för samma pris på alla marknader.
  2. Två tillgångar med identiska kassaflöden handlas inte för samma pris.
  3. En tillgång med ett känt pris i framtiden handlas inte idag till sitt framtida pris diskonterat med den riskfria räntan. (eller så har tillgången en icke irrelevant kostnad för förvaring, som vissa råvaror men inte finansiella tillgångar har)
  4. Handel pågår vid samma tidpunkt på minst 2 olika marknadsplatser.
  5. Transaktionen avslutas vid samma tidpunkt både vad gäller köp och sälj av tillgången och transaktionen är därmed helt riskfri.

Exempel på arbitrage

Antag att valutakurserna (med hänsyn tagen till växlingskostnader) i London är £6 = $10 = ¥1000 och att växlingskursen i Tokyo är ¥1000 = £6 = $12. Därmed är växling av $10 till £6 möjligt i Tokyo och i London är det möjligt att växla £6 till $12, och det hela skapar en vinst på $2, detta vore ett arbitrage.

I realiteten är denna typ av “triangelarbitrage” så pass enkel att den nästan aldrig uppkommer. Men mer komplicerade valutaarbitrage så som avista-termin arbitrage är långt mycket mer vanliga.

Arbitrage inom finansiell matematik

I finansiell matematik definieras arbitrage genom att en (n+1)-dimensionell aktieportfölj \theta(t) = (\theta_0 (t), \ldots, \theta_n (t)), t \in [0, T], ska uppfylla de tre villkoren

  1. V^{\theta} \left( 0 \right) = 0,
  2. V^{\theta} (T) \geqslant 0 (nästan säkert med avseende på P),
  3. P\left( V^{\theta} (T) > 0\right) > 0,

för alla sluttider T > 0 där V^{\theta} är värdet hos aktieportföljen och P är det relevanta sannolikhetsmåttet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.